Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Generelt om Telemark Museum

Telemark Museum er et konsolidert museum som drifter og forvalter sju museer, med publikumsåpne anlegg i midtre og nedre del av Telemark. Vi tar vare på og formidler vår historie og kulturarv.
Budsjettet har de siste årene ligget på omkring 30 millioner kroner, inkludert prosjektmidler. Vi har rundt 30 årsverk.

Museet er en stiftelse og er økonomisk avhengig av støtte fra stat, fylke og vertskommunene.
I tillegg arbeider vi med å hente inn støtte fra andre aktører som private stiftelser, legater, o.a. 
Slik prosjektstøtte er ofte det som gir museet muligheter til å utvikle nye, gode publikumsrettede tilbud. 
I forbindelse med etablering av Porselensmuseet har vi også begynt å jobbe med sponsorer.

Vi har omkring 90.000 besøkende på anleggene våre årlig.